2018-04-07 INT dogshow Chemnitz (Germany)

2018-04-07 INT dogshow Chemnitz (Germany)